ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoopsvoorwaarden

De werken, geleverde goederen en facturatie geschieden volgens onze steeds geldende algemene voorwaarden hierbij gevoegd. 

De algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn slechts toepasselijk mits schriftelijke bevestiging onzentwege.

De geldigheidsduur van onze offertes bedraagt 1 maand. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.

De bestekken, bestellingen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarde van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op evenredige manier aan te passen. Hierbij de algemene prijsherzieningsformule :                                                                               p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ].

De uitvoeringstermijn is altijd benaderend. De opdrachtgever kan nooit een schadeloosstelling, noch ontbinding eisen bij overschrijding van deze termijn.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d., niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat door de medecontractanten enige schade vergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. Dat geldt eveneens in geval niet naleving door de opdrachtgever van diens contractuele verplichtingen.

Geen enkele bestelling ontvangen en aanvaard door onze maatschappij kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. In geval van eenzijdige annulatie van de bestelling door de opdrachtgever is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15%, te vermeerderen met de waarde van de reeds uitgevoerde werken.

Tenzij een zware fout onzentwege nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, veroorzaakt door derden tijdens de werken.

Alle herstellingen na doorgang der andere stielkorpsen worden gerekend aan 55 €/uur exclusief materiaal.

Wij aanvaarden geen tussenkomst aan in uitvoering zijnde werken zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming.

De facturatie geschiedt wekelijks volgens de vordering der werken. De opmeting vindt plaats onmiddellijk na het beëindigen van de werken en bij voorkeur tegensprekelijk. In geval van afwezigheid van de opdrachtgever of van zijn afgevaardigde, is alleen en definitief onze opmeting van toepassing indien deze niet binnen de acht dagen per aangetekend schrijven wordt betwist. Betalingstermijn bedraagt 30 dagen  factuurdatum = vorderingsstaat datum indien overeengekomen, anders contante betaling (zie punt 14).

Geen enkele inhouding ten titel van waarborg zal op het bedrag van de factuur worden toegepast.

Indien er werd overeengekomen dat de opdrachtgever een zeker bedrag ten titel van garantie gedurende een op voorhand gestelde termijn kan inhouden, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de waarborg van een banksom toe te kennen. Bankwaarborgen worden enkel toegepast vanaf een order van 25.000 € en dan dienen de facturen ook op de vervaldag zonder inhouding betaald te worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval van niet betaling op de vervaldag zullen automatisch en zonder ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend worden volgens de wettelijke rentevoet bepaald door de federale overheidsdienst financiën (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000), zulks te rekenen vanaf de vervaldag. Bij niet betaling van een rekening op de vervaldag hebben wij tevens het recht onmiddellijke betaling te eisen van alle rekeningen of wissels, al dan niet vervallen, en de overeenkomst op te zeggen voor nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zulks zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering onzentwege voor schadevergoeding. Eveneens zal het verschuldigde bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 € per factuur.

Indien bij een bestelling/facturatie een wijziging door de aanvrager der werken moet doorgevoerd worden naar een nieuwe partij, wordt dit enkel uitgevoerd mits uitdrukkelijke toestemming van de nieuwe partij. Wij behouden altijd het recht bij eventuele gebreke aan betaling, de gevraagde herfacturatie te annuleren en terug te factureren naar de oorspronkelijke aanvrager.

Klachten wegens zichtbare gebreken moeten ingediend worden binnen acht dagen per aangetekend schrijven na levering en/of uitvoering en klachten betreffende onze facturen dienen ons te bereiken bij aangetekend schrijven, dit binnen de acht dagen na datum factuur. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dienen wij over te gaan tot vervanging of herstelling van de gebreken, dit zonder dat er enige vergoeding kan worden gevorderd voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door deze gebreken. Een mankement bij het uitvoeren van de werken geeft niet het recht om de betaling van uw factuur uit te stellen.

De opgegeven prijzen zijn excl. BTW, welke ten laste is van de medecontractant. Elke verhoging van de toltarieven en van de BTW tarieven evenals elke nieuwe taks toepasselijk op de verkoop en/of aanneming en ingevoerd na datum van onze prijsofferte of na ondertekening van de bestelling, komt ten laste van de opdrachtgever, zelfs indien een prijs incl. taks was overeengekomen.

Alle voornoemde prijzen zijn uiteraard slechts bindend onder voorbehoud van een werfbezoek ter plaatse, indien dit nog niet gebeurde.

Contante betaling van de hoofdfactuur bij het beëindigen van de werkzaamheden (voorlopige oplevering).

Art. 1798 BW inzake rechtstreekse vordering is steeds van toepassing.

Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel en alleen de Rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Wij hebben het recht om onmiddellijk de werken te staken bij het niet tijdig betalen van facturen zonder enige kosten, schadebeding en toegewezen lasten voor onze firma.

VOORWAARDEN LEVERINGEN EN PLAATSINGEN

De prijzen van de plaatsingen zijn voorzien in enkele verlijming (dubbele verlijming is prijs op aanvraag).

Snij-afval wordt steeds berekend afhankelijk van de uitzettingsvoegen bij vloerverwarming en de grootte van de tegels al dan niet gecentreerde plaatsing

Indien wij vloeren moeten plaatsen op een bestaande chape, moet deze zuiver zijn van alle onreinheden en wordt deze gecontroleerd op de vlakheid.

Volgende items zijn nooit inbegrepen : verticaal transport, uitstparingen, sokkels, levelling systeem, bescherming op tegels/parket/laminaat, afkitten, hydrofuge voegsel, primers, eindschoonmaak edm.

Bij plaatsingen op platte daken waar reeds de balustrades geplaatst zijn, is het aan de bouwheer om steeds plaatsen te voorzien om te kunnen lossen.

Het verlijmen van wandtegels is steeds op een vlakke, droge, bepleisterde en loodrechte wand.

Wij plaatsen nooit een siliconenvoeg bovenkant plint noch tussen wandtegels en plafond. Deze werken zijn voor de schilders.

Bij gedeeltelijke bestelling, behouden wij ons het recht om prijswijzigingen door te voeren.

Specifieke bestellingen worden nooit teruggenomen ook al is de levering in later stadium.

Eventuele kosten van waarborgpaletten worden steeds verrekend. De koper wordt eigenaar van de door de verkoper geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot vervreemding aan een derde overgaat, dan gaan in toepassing van artikel 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betalingen door de koper.

 De goederen, steeds in volle dozen, worden altijd vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht. Indien de levering is overeengekomen “franco op het werk”, of indien wij instaan voor het vervoer, staat de koper ervoor in dat dit geschiedt op een goed berijdbare baan, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor zware vervoermiddelen met volle ladingen, en er een voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan is voorzien. Hij zal de verkoper daartoe alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, het adres van de losplaats en bereikbaarheid voor zwaar vervoer. Onze vrachtvervoerders hebben immers de opdracht de openbare weg niet te verlaten. Wanneer dit toch wordt gedaan om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, wordt dit geacht op het verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de koper te zijn. Wij dragen desgevallend geen verantwoordelijkheid betreffende alle mogelijke schade die daar een gevolg van is, onder meer aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, vergaarbakken of putten, of welk danig kunstwerk ook. De koper is verantwoordelijk voor alle schade aan voertuigen, depannagekosten en nutteloos tijdverlies, alsook eventuele schade aan privé-eigendommen of derden, wanneer onze vrachtwagenchauffeur de openbare weg dient te verlaten. In elk geval gebeurt het lossen enkel aan de voet van de vrachtwagen. Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op risico van de koper. Lostijden van langer dan dertig minuten worden aangerekend aan de gangbare uurlonen. Indien voor het lossen van de goederen beroep wordt gedaan op personeel en/of materieel van de verkoper, worden deze supplementaire prestaties aangerekend aan de gangbare tarieven.

 Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de koper betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen (en eventueel de prijzen) vervallen. Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de koper een kortere leveringstermijn wenst, vallen ten zijnen laste.

 Tegels geplaatst in een multiformaten-patroon zijn uitgesloten van elke waarborg op vorstschade, ongeacht de technische eigenschappen van de tegel. Hiervoor kan verwezen worden naar de technische voorschriften van het WTCB en de richtlijnen van FECAMO in deze materie. Binnen dezelfde beperkende richtlijn bevinden zich alle plaatsingen waarvan de voegen niet doorlopend zijn uitgevoerd in alle richtingen zoals bv verbandplaatsing.

 De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van geëmailleerde vloertegels, is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang verplicht. Abrasieven zoals zand, ,harde beschermingen onder stoel-/tafelpoten beperken in aanzienlijke mate de levensduur van het glazuur. Wij adviseren u steeds om viltjes onder bewegende voorwerpen te plaatsen zoals stoelen, banken, tafels, …. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud, is iedere verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten. De glanzende toplaag van sommige glazuren kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.

Indien tegels langer dan 3 maanden bij ons voorradig zijn en de uitvoeringstermijn later is dan vooreerst gepland, wordt er steeds, zonder voorafgaande verwittiging, een voorschotfactuur gemaakt.

De in ontvangstname van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Zichtbare beschadigingen dienen op de leverbon te worden vermeld. Bij weigering door de koper tot ondertekenen van de leverbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de koper binnen de 24 uur vanaf de aanbieding van de leverbon. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding ervan niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden verricht. De koper kan het feit dat de goederen verpakt waren niet inroepen om de termijn, waarbinnen de klachten nopens de kwaliteiten en/of de gebreken dienen bekend gemaakt te worden te verlengen. Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres blijkt aanwezig te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauffeur ondertekende leverbon, met vermelding van uur en datum als bewijs van ontvangst.

Geleverde materialen worden nooit teruggenomen. Wanneer wij ten uitzonderlijke titel toestaan dat geleverde materialen door ons zouden worden teruggenomen, zal dit enkel en alleen kunnen gebeuren voor ongebruikte en fris gebleven materialen, met ongeschonden en gesloten verpakking, waarbij slechts volledige dozen van vloer- en muurtegels in aanmerking komen. De terugbetaling zal alsdan nooit hoger zijn dan 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten van de terugname in elk geval bijkomend moeten worden vergoed.

Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd. Hetzelfde geldt voor ter beschikking gestelde stalen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welk danige schadevergoeding ook. Aanvullende bestellingen of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint, maat en structuur als de oorspronkelijke bestelling en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Bij plaatsing op vloerverwarming worden de regels van het WTCB steeds toegepast. Zonder deze toepassing eisen wij de ondertekening van een exoneratiebeding. Alle verantwoordelijkheden en eventuele voorvloeiende kosten kunnen niet aan ons overgedragen worden.

De ingebruikname van de geleverde diensten en/of goederen geldt als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de klant. Vanaf deze aanvaarding zijn wij niet langer aansprakelijk voor zichtbare gebreken. De tienjarige termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken door de klant.

Leveringen of werken die buiten onze wil om, niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden, kunnen volgens prijsverhoging worden aangepast.

Indien de klant ons de opdracht tot het uitvoeren van werken geeft, zal de klant er voor zorgen dat de werf klaar ligt voor uitvoering conform de bijzondere aannemingsvoorwaarden van onze firma en dit uiterlijk op het tussen partijen afgesproken tijdstip. De klant verbindt er zich tevens toe de werf voldoende toegankelijk te maken voor uitvoering. In het bijzonder zal hij parkeerplaats voorzien van minstens 15 lopende meter. De eventuele vergunnings- of toelatingsaanvragen, met bijhorende kosten, zijn ten laste van de klant. Indien de werf door toedoen of nalaten van de klant niet kan worden uitgevoerd, zal er een forfaitaire vergoeding van 250  € excl BTW  aangerekend worden voor een nutteloze verplaatsing, vermeerderd met het aantal gereden kilometers aan 3 €/km excl BTW en arbeidsuren aangerekend aan 55 €/uur excl BTW  per arbeider.  Indien er geen parkeerplaats voorzien werd door de klant, zullen eventuele parkingkosten en parkeerboetes integraal doorgefactureerd worden aan de klant.

Al onze leveringen zijn onderhevig aan de kilometerheffing van 0,50 % op de factuurwaarde.

Aannemingsvoorwaarden bij chapewerken en isolatiewerken:

Voor het parkeren van de vrachtwagen dient een parkeerplaats te worden voorzien van 20 lm/vrachtwagen. Indien nodig dient er door de bouwheer toestemming of vergunning aangevraagd te worden bij de politie en /of gemeentediensten voor het gebruik van de openbare weg en het plaatsen van de nodige wegsignalisatie. Als bij aankomst op de werf blijkt dat de mogelijkheid ontbreekt om de wagen op een reglementaire manier te parkeren. Als bij aankomst op de werf blijkt dat de mogelijkheid ontbreekt om de vrachtwagen op een reglementaire manier te parkeren, zullen de werken niet aangevat worden en zal een kost van 250 € excl BTW  aangerekend worden voor een nutteloze verplaatsing, vermeerderd met het aantal gereden kilometers aan 3 €/km excl BTW en arbeidsuren aangerekend aan 55 €/uur excl BTW  per arbeider. De werken zullen dan uitgevoerd worden op een nader te bepalen datum (volgens mogelijkheid en planning en als de bouwheer de nodige regelingen getroffen heeft om een vergunning voor bouwverkeer aan te vragen. Werf moet bereikbaar zijn met een 44 ton trekker-oplegger zonder risico de omgeving of het voertuig te beschadigen.

Indien er geen parkeerplaats voorzien werd door de klant, zullen eventuele parkingkosten en parkeerboetes integraal doorgefactureerd worden aan de klant.

De hoekprofielen van het pleisterwerk mogen niet uitsteken onderaan het pleisterwerk, aangezien de mogelijkheid bestaat dat de chape-slangen zouden kunnen blijven haken en deze hoekprofielen losslagen. Daarom wordt gevraagd om deze profielen gelijk met het pleisterwerk af te zagen. Indien hiermee geen rekening werd gehouden, dan is de mogelijke beschadiging op verantwoordelijkheid van de bouwheer. Mogelijke kosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de bouwheer.

Parking, stromend water en elektriciteit dienen op de werf ter beschikking te zijn en verbruikskosten vallen ten laste van de bouwheer.

De uit te voeren oppervlaktes dienen volledig ontruimd en borstelschoon te zijn. Bij PUR-isolatiewerken dienen de oppervlaktes stofvrij en droog te zijn. Het gebouw dient wind- en waterdicht te zijn.

Indien AZ Design oordeelt dat de chapewerken niet kunnen uitgevoerd worden om welke redenen dan ook, kan AZ Design beslissen de werf te verlaten en de werken te verdagen naar een later tijdstip. Voor nutteloze verplaatsingen wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 250 € excl BTW vermeerderd met het aantal gereden kilometers aan 3 €/km excl BTW en arbeidsuren aangerekend aan 55 €/uur excl BTW  per arbeider.

Plannen, exacte opmetingen en correcte aanduidingen van vloeropbouw van de uit te voeren plaatsen dienen minstens 1 week op voorhand in ons bezit te zijn.

Bij aanvang van de werken dient er een verantwoordelijke of de bouwheer op de werken aanwezig te zijn om de gewenste niveaus en mogelijke details te bespreken.

Alvorens de isolatie- en /of chapewerken worden aangevat dient de bouwheer er voor te zorgen dat alle openingen (gaatjes van buizen, spots, voegen,….) op het grondvlak opgespoten of gevuld worden, alle leidingen dienen vastgelegd te worden, aan trapgaten en vides dient een bekisting geplaatst te worden.

Ter hoogte van alle ramen tot op de grond, dient de bouwheer alle aanwezige vochtfolies omhoog te plooien.

In geval van vloerverwarming dient de chape steeds volledig gewapend te zijn met een gegalvaniseerd wapennet, en al dan niet met het additief Duremit 50 of gelijkwaardig. In de chape dient eveneens een toevoeging – dispertiemiddel vermengd te worden, zodat de chape een homogene structuur bekomt. Het dispertiemiddel geleverd door de klant kan enkel als extra worden toegevoegd, dit is geen vervanging van Duremit 50.

Bij beëindigen der werken dienen wij de mogelijkheid te krijgen, ter plaatse de leidingen van de vrachtwagen te spoelen en te reinigen aan een afvoer of een door de bouwheer aangeduide plaats. Indien dit ter plaatse niet kan en wij dit elders dienen te doen, zijn wij genoodzaakt een extra kost van 200 € excl BTW  aan te rekenen.

Gedurende 5 dagen na het storten van de dekvloer, mag de vloer niet belopen worden. De dekvloer bereikt slecht na 28 dagen zijn maximale weerstand (druksterkte).

Zichtbare gebreken dienen binnen de 24 uur per aangetekend schrijven gemeld te worden. Het aanbrengen van lijm, tegels, leidingen en vloerbekleding of het bewerken van de chape/isolatie geldt alleszins als aanvaarding van de zichtbare gebreken, dan wel de verborgen gebreken die op het ogenblik van bewerking zichtbaar geworden zijn of waarvan de medecontractant op het ogenblik kennis van had kunnen hebben.

Boringen en openingen in de ondergrond of in muren dienen voor aanvang van de werken door de opdrachtgever gedicht of bekist te worden. Bekisting rondom trapopeningen en eventueel uit te sparen delen moeten vooraf geplaatst worden door de opdrachtgever.

Aanmaakwater (isolatie)chape: wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ramen, deuren of poorten door doorsijpelen van cementwater door slecht gedichte of niet zichtbare openingen. Kantel- of sectionaalpoorten dienen gesloten gehouden te worden direct na de uitvoering tot het risico op gedruppel is opgehouden. De opdrachtgever treft de nodige maatregelen om na het vertrek van de uitvoerder kantelpoorten te blokkeren.

Alle leidingen dienen goed vastgemaakt te zijn aan de vloerplaat. Afvoerleidingen van water moeten dichtgemaakt zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het opdrijven van buizen of resten in de buizen.

De opdrachtgever dient steeds de diktes van de isolatiechape/pur te controleren tijdens de uitvoering, dit om discussie achteraf te vermijden.

Prijzen van isolatie zijn afhankelijk van prijsschommelingen. We behouden ons het recht om de prijzen aan te passen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan dakranden bij plaatsingen van chape/isolatie op platte daken.

De vloerder-tegelzetter/chapper werkt op een ondergrond die door derden ontworpen en uitgevoerd werd en die mag beschouwd worden als geschikt voor het beoogde gebruik. De beroepsbeoefenaar is dus niet verantwoordelijk voor de stabiliteit van de ondergrond of voor de vochtwerende, thermische of akoestische prestaties ervan. Het is dus ook niet de taak om te beoordelen of de eigenschappen van de gebruikte ondergrond verenigbaar zullen zijn met de lange levensduur van de betegeling/chape.

Het plaatsen van een bestelling wordt steeds schriftelijk gevraagd. Indien de verkoopsvoorwaarden en de privacy-policy daarbij niet zijn ondertekend teruggestuurd, worden deze als automatisch aanvaard door de klant.

We behouden ons het recht  om een prijsherziening toe te passen voor het tarief van bovenvermelde forfaitaire vergoedingen en extra kosten in de verkoopsvoorwaarden, indien van toepassing.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x